Historie mateřské školy

  • První záznam o mateřské škole je v obecní kronice. Mateřská škola byla otevřena společně s národní obecní školou 1. 9. 1945 v Bernarticích, v budově č. p. 193.
  • Od té doby byla mateřská škola několikrát přemístěna do jiných budov v obci. Jednotřídní mateřská škola se přestěhovala v září 1967 z budovy nynějšího obecního úřadu (č. p. 77) do nové typizované budovy mateřské školy s jeslemi, jehož zřizovatelem byl Státní statek v Žacléři. V dubnu 1993 přesídlila mateřská škola do starší budovy (bývalé základní školy) ve středu obce. Novým provozovatelem se stala obec Bernartice. Zde zůstává mateřská škola doposud.
  • Ve školním roce 200-2003 se stala mateřská škola jednou ze součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola, Bernartice, okres Trutnov a je jejím odloučeným pracovištěm společně se školní jídelnou, která se nachází ve stejné budově. Do 31. srpna 2007 byla mateřská škola jednotřídní, věkově smíšená. Od zahájení školního roku 2007-2008 byla kapacita školky navýšena na 40 dětí. Dnešní mateřská škola s celodenní péčí je dvoutřídní.

Současná mateřská škola

  • Děti jsou k předškolnímu vzdělávání zařazovány do heterogenních skupin do dvou ročníků. Vyučování probíhá v českém jazyce.
  • Vzhledem k tomu, že v okolních obcích byly mateřské školy postupně rušeny, navštěvují naši školu i děti z Lampertic, Královce, Zlaté Olešnice, Křenova a také děti rodičů, kteří do naší obce dojíždějí za prací odjinud.
  • Práce s dětmi předškolního věku je pro nás, zaměstnance školy, ctí. Sdílíme s dětmi radost být spolu, s kamarády a nepřipouštíme pocit, že jsem sám. Umožňujeme dětem těšit se a poučit se z běžného života, smát se, bavit se a hrát si podle svých zájmů a potřeb, a to bez rozdílu kdo jsme a odkud. Snažíme se vytvořit každému dítěti prostředí, kde se bude cítit dobře a kam se bude rádo vracet.
  • Při výchovně vzdělávací práci s dětmi vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a na jeho základě jsme vytvořili tento vlastní vzdělávací program „Hrajeme si celý rok“. Dětem a rodičům předkládáme i další nabídky různorodých aktivit, jako například plavecký kurz pro předškoláky, angličtinu hrou, využívání IT se vzdělávacími programy, dětské kulturní a sportovní akce, akce pro rodiče a děti, výlety, … Podílíme se každoročně na společných tematických vzdělávacích projektech ve spolupráci se základní školou.
  • V roce 2016-17 se naše mateřská škola rozhodla pro heterogenní třídy neboli smíšené třídy. Jsou to třídy, ve kterých jsou zařazeny děti různého věku (tj. 2-7 let). Koncepce RVP PV (rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání) umožňuje vzdělávat společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady. Zájem o věkově smíšené skupiny souvisí s reformou celého vzdělávacího systému.
  • Věkově smíšená skupina výrazněji probouzí v dětech potřebu něčeho dosáhnout, ukázat mladším, že něco umím, a tudíž dokázat i sám sobě, že to umím. Vznikají pestré vztahy – jednou je dítě ten, kdo někoho učí, jindy ten, kdo se od někoho učí. Taková skupina tak lépe uspokojuje základní sociální potřeby.