TŘÍDA SOVIČKY

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.

– Robert Fulkhum

NAŠE UČITELKY

Paní učitelka Lucka

Bc. Lucie Hojná

Paní učitelka Ivet

Mgr. Iveta Zahradecká Dis.

Asistentka pedagoga Raduš

Radka Hojná

Koncepce na školní rok 2022–2023

Třída 1. – „SOVIČKY“

Heterogenní skupina (2–7 let)

„SOVIČKY A ŽABIČKY POZNÁVAJÍ SVĚT“ 

Třídní vzdělávací program 1. třídy je zpracován dle zásad a požadavků Rámcového vzdělávacího programu. Vychází z dílčích cílů, využívá vzdělávací nabídku a respektuje očekávané výstupy a konkretizované očekávané výstupy Školního vzdělávacího programu mateřské školy Bernartice – „HRAJEME SI CELÝ ROK“. Jde o otevřený pracovní materiál, který může být v obsahové části v průběhu školního roku doplňován. Obsahuje vzdělávací témata zpracovaná do jednotlivých podtémat. Dlouhodobé cíle se snažíme v průběhu roku plnit, rozvíjet a vytvářet pozitivní vztah ke zdravému životnímu stylu. Především se zaměřujeme na zlepšení úrovně jazykového projevu dětí. Krátkodobé cíle jsou přehledně rozděleny do 4 bodů ve ŠVP. Dílčí vzdělávací cíle rozlišujeme na průběžné – prolínají každodenní činností a konkrétní – jsou naplňovány v konkretizované očekávané výstupy formou pedagogických záměrů rozděleny v jednotlivých podtématech TVP.

Charakteristika, složení třídy „SOVIČKY“

Ve školním roce 2023/24 je v 1. třídě zapsáno 18 dětí ve věku 2–7 let, z toho 12 dívek a 6 chlapců. Ve třídě „Sovičky“ se nachází jedno dítě s odkladem školní docházky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dítě je zařazeno ve 3. stupni podpůrných opatření s adekvátní úpravou metod a organizace v MŠ. S podporou asistenta pedagoga ve třídě. Výchovně vzdělávací práce probíhá v heterogenní třídě.

Ve třídě se pracuje na dvě směny: ranní a odpolední. Střídají se zde paní učitelky Lucie Hojná a Iveta Zahradecká. K dětem je přistupováno s ohledem na jejich individuální a speciální požadavky. Ve třídě „Sovičky“ pracuje na plný úvazek asistentka pedagoga Radka Hojná.

Činnosti dětí jsou přehledně zpracovány ve Třídním vzdělávacím programu a uskutečňují se dle Školního řádu s orientačním časovým harmonogramem. Obsah je přizpůsobován zájmu, možnostem a psychosomatickým podmínkám dětí.

Paní učitelky připraví dětem podnětné, radostné, vstřícné a klidné prostředí, aby děti mohly plně rozvíjet své schopnosti a prohlubovat dovednosti již získané.

Zaměříme se na rozvoj kamarádství, přátelství, dovednosti komunikovat a snahy domluvit se ve skupině. Pravidla správného chování v mateřské škole budeme společně s dětmi vkládat do celého programu činností a her v mateřské škole. Nadále budeme vhodnou motivací a výchovnými prostředky obohacovat rozvíjení her a setrvání dětí u řízených činností. Budeme uplatňovat principy prožitkového učení. Děti jsou vedeny ke zvládání správných hygienických návyků, samostatnosti v sebeobsluze a stolování.

Každé dítě má osobní složku – portfolio, ve kterém má založeny pracovní listy z celého roku.

 

V tomto školním roce budeme nadále pokračovat v projektu „Sovička Julinka na návštěvě“. Sovičku si děti velmi oblíbily a rády s ní tráví svůj volný čas. Svá dobrodružství za podpory rodičů zapisují a zakreslují do deníku, ve kterém nechybí ani fotodokumentace. O zážitky s Julinkou se děti vždy moc rády podělí se svými kamarády. Deník je nedílnou součástí naší knihovničky a děti si v něm moc rády listují a vzpomínají na společné chvíle s Julinkou. Pro nás, ale i pro rodiče je deník dobrou motivací a návodem kam se s rodinou vydat na výlety.

Dalším naším projektem, který jsme si pro tento rok připravili je „Pohádkový strom“. Není to strom ledajaký, je to strom tak trochu kouzelný. Bohatost jeho koruny je závislá na množství knih, které si společně s dětmi přečteme. Přečtená knížka = jeden lísteček. Cílem tohoto projektu je vzbudit u dětí větší zájem o knihu a tím podpořit a rozvíjet předčtenářskou gramotnost. Je třeba si uvědomit, že hlasité předčítání má velký význam pro emocionální vývoj dítěte, učí ho jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, učí ho se soustředit na mluvené slovo a v neposlední řadě ho obohacuje o vědomosti. Četbou pohádek a pohádkových příběhů chceme dětem přiblížit mravní hodnoty jako je pravda a lež, dobro a zlo, spravedlnost a upevňovat pravidla slušného chování. Projekt podpoříme pravidelnou návštěvou obecní knihovny. Strom zdobí naši třídu a pokud jste zvědaví, kolik lístečků přibylo, nebojte se nahlédnout.

Naším posledním projektem, na který se moc těšíme je „Bylinkové království“. K vytvoření tohoto projektu nás motivovaly knihy „Bylinkové království“ od Gabriely Doskočilové a „Bylinkové pohádky“ od Jany Burešové. Prostřednictvím pohádek se postupně seznámíme s nejznámějšími bylinkami, které můžeme nalézt v našem okolí. Stačí se jen dobře rozhlédnout. Bylinkovým královstvím nás provedou skřítek Šípek a víla Sedmikráska, kteří pomáhají všem zvířátkům, ale i hodným lidem, když je něco trápí. Vždy najdou tu správnou léčivou bylinku, která je uzdraví. Skřítek Šípek a víla Sedmikráska nám také prozradí, jak bylinky sbírat, sušit, používat v kuchyni, jak si namíchat čajovou směs nebo třeba připravit bylinkovou koupel. Společně si také vyrobíme bylinkový herbář. Pomocí tohoto projektu povedeme děti k lásce k přírodě, k její ochraně a přirozené zvídavosti o okolní svět. Děti získají povědomí o významu přírody pro člověka a postupně si uvědomí, jak svým chováním mohou ovlivnit nejen životní prostředí, ale především své zdraví. Pojďte s námi do pohádky, nejsou tu lži ani hádky, jen voňavé bylinky s léčivými účinky. Samozřejmě i jiné aktivity nebudou opomíjeny. Během celého školního roku budou probíhat plánované akce, jako jsou divadelní představení, návštěva muzea a knihovny, výlety, výpravy do přírody, besídky pro rodiče, vánoční zpívání v místním kostele, návštěva Mikuláše, anděla i čerta, Ježíšek ve školce, karneval, oslava MDD, pasování předškoláků. Starší děti budou mít navíc možnost zúčastnit se kurzů lyžování a plavání. V mateřské škole probíhá jednou týdně logopedická prevence pod vedením pí. učitelky Ivety Zahradecké a angličtina hrou pro předškolní děti pod vedením pí. učitelky Veroniky Schreierové. 

Předškoláky seznámíme s prostředím ZŠ a připravíme je na zápis formou osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní. Povedeme je i k tomu, aby nezapomněli na své mladší kamarády, pro které budou vzorem a budou jim pomáhat. Společně se budeme snažit dodržovat stanovená třídní pravidla a také vytvořit kamarádské prostředí založené na vzájemné spolupráci a toleranci.

Již druhým rokem se v naší třídě více zaměřujeme na dechová cvičení a snažíme se nenásilnou a zábavnou formou podpořit správné dýchání vašich dětí. Při nácviku učíme děti používat nos při vdechu a ústa k výdechu. K tomuto účelu využíváme nejrůznější pomůcky jako je třeba Magic Ball, barevná peříčka, bublifuk, nafukovací balonky, větrník apod. Střídání vdechu nosem a výdechu ústy je třeba s dětmi trpělivě trénovat a nevzdávat to. Dechová cvičení mají kromě relaxačních a zdravotních účinků velmi dobrý vliv na správnou výslovnost. Cvičení jsou časově nenáročná a děti opravdu baví.

Stáhnout koncepci třídy sovičky