TŘÍDA ŽABIČKY

Co slyším, to zapomenu.

Co vidím, to si pamatuji.

Co si vyzkouším, tomu taky rozumím.“

                                                                – Confucius

NAŠE UČITELKY

Paní učitelka Verča

Bc. Veronika Schreierová

Paní učitelka Lucka

Lucie Reifová

Asistentka pedagoga Naďa

Naděžda Trochová

  Ve třídě Žabiček probíhá vzdělávání dle třídního vzdělávacího plánu, který splňuje podmínky rámcově vzdělávacího plánu. Celý rok nás provází program HRAJEME SI CELÝ ROK – ŽABIČKY A SOVIČKY POZNÁVAJÍ SVĚT

PÍSNIČKY A BÁSNIČKY, MAJÍ RÁDY ŽABIČKY

Celoroční projekt třídy „ŽABIČEK“ zaměřený na písničky a básničky, vybírané tematicky podle daného ročního období, svátků nebo týdenního programu MŠ.

Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.

                                                                                                   (Pythagoras)

Předškolní věk je jedním z nejdůležitějších období ve vývoji jedince. Je opravdovým základem v oblasti rozvoje hudby. Podle J. A. Komenského je hlavním úkolem hudební výchovy u předškolních dětí všeobecně prospěšný rozvoj vnímavosti a motorické dovednosti.

Celoroční projekt PÍSNIČKY A BÁSNIČKY, MAJÍ RÁDY ŽABIČKY jsme zvolily právě z hlediska všeobecného prospěchu v oblasti sociálního, mravního a duševního vzdělání dítěte. Písničky, básničky a říkadla nás budou provázet celým školním rokem a budou nás motivovat k činnostem v centrech aktivit. Vždyť s písničkou jde všechno lépe!

Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.

                                                                                                        (Platón)

HLAVNÍ CÍLE:

 • Podpora a rozvoj řečových schopností a slovní zásoby.
 • Podpora a rozvoj sluchu a zpěvu.
 • Vytvoření kladného vztahu k hudbě a lidovým tradicím.
 • Rozvoj schopnosti sladit hudbu s pohybem (tělesné motorika) – základní taneční prvky.
 • Podpora vnímání rytmu – rytmizace říkanek a básniček.
 • Rozvoj schopnosti hry na hudební (Orffovy) nástroje.
 • Motivace pro další činnosti v centrech aktivit.

NABÍDKA ČINNOSTÍ:

 • Lidové písničky, básničky a říkadla – Zpívánky.
 • Hry s písničkou – s melodií a hlasem.
 • Rytmizace říkadel a básniček.
 • Seznámení a hra na Orffovy nástroje.
 • Logopedické písničky a básničky.
 • Jednoduché tanečky

  Činnosti probíhají v centrech aktivit, ve kterých se děti učí samostatnosti a pomoci jeden druhému. Centra aktivit jsou prvkem vzdělávacího programu pro mateřské školy Začít spolu.

  „Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) představuje moderní pedagogický přístup, který je orientován na dítě. Spojuje v sobě nejnovější poznatky pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými vzdělávacími postupy, k nimž se pedagogika v průběhu svého vývoje dopracovala. Je to velmi otevřený didaktický systém, který umožňuje každé škole a každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí.“

  Ve třídě Žabiček je program Začít spolu zastoupen několika prvky. Naším cílem je nabídnout dětem prostor, ve kterém mají možnost rozvíjet samostatné myšlení a svoji chybu vnímat jako přirozenou součást vzdělávacího procesu. Zároveň se zde děti učí zodpovědnosti za svoji práci, ale také za sebe samotné.

  „Co si vyzkouším, tomu také rozumím…“ Věta, která nás ve třídě Žabiček inspiruje. Děti zde pracují v centrech aktivit, která dělíme na:

 • Kuchyňka
 • Ateliér
 • Dílna
 • Knihy, čísla a písmena
 • Kostky
 • Divadlo 

  Ve třídě Žabiček máme každodenní rituály, které nám pomáhají k upevnění vzájemných vztahů, důvěry, komunikace a pocitu bezpečí.

  Hned po příchodu do školky si děti mohou se svými rodiči udělat ranní úkol, který je pro ně připraven v šatně. Cílem je krátká spolupráce rodiče s dítětem a tím navození pocitu bezpečí a pohody.

  Komunitní kruh – ranní setkání všech kamarádů v kruhu, kde se říkankou pozdravíme a povíme si, jaký je den a počasí. Pravidelně si zde také hrajeme se slovy, čímž prohlubujeme řečové znalosti dětí. Je zde prostor pro vzájemnou komunikaci, naslouchání a učení se tolerance a respektování druhého.

  V komunitním kruhu je dětem každé pondělí představeno týdenní téma spolu s činnostmi v centrech. Komunitní kruh slouží také jako motivace ke všem následujícím aktivitám.

  Mezi pravidelné denní aktivity také patří ranní cvičení (jóga pro děti, zdravotní a posilovací cviky, pohybové hry, překážkové dráhy…), hudební chvilka (zpěv, hra na hudební nástroje, rytmizace…) a pobyt venku (procházky po okolí, hry na hřišti, poznávání okolí a přírody).

 

  V tomto školním roce nás doprovází téma „ŽABIČKY A SOVIČKY POZNÁVAJÍ SVĚT“ a naším cílem je poskytnout dětem zážitky a poznávání nových míst i za hranicemi Bernartic. To vše formou výletů, exkurzí, dílen a besed.

Stáhnout koncepci třídy žabiček