INTEGROVANÉ BLOKY

Stáhnout integrované bloky

VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK

 • Kamarádi ze školky

Seznamování se s jmény, značkami dětí, posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, volná adaptace na prostředí třídy.

 • Život v MŠ

Postupně přijímat základní pravidla chování ve skupině: pozdrav při příchodu a odchodu, reakce na pokyny, ochota naslouchat druhému, rozlišovat správné a nesprávné chování v MŠ, opatrnost v nebezpečných situacích. Budova mateřské školy, její prostředí a prostory (pojmy: herna, třída, jídelna, umývárna, ložnice, chodba, šatna, schodiště, sklep, prádelna, půda, školní zahrada) a jejich účel a vybavení (stoly, židle, lehátka, obrazy, hračky a předměty, průlezky, houpačky, klouzačky, ručník, mýdlo, noční košile).

 • Oblíbená hračka

Téma vychází z uvědomění si, že hračka je symbolem dětství a má veliký význam v životě každého dítěte od nejútlejšího věku. Poznávání pohybových schopností, ovládání pohybového aparátu. Rozvoj a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. Rozvoj paměti a pozornosti. Získání relativní citové samostatnosti. Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému. Poznávání pravidel společného soužití. Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o hračku, o své okolí, prostředí.  Vytváření prosociálních postojů k druhému – rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti (při společných činnostech a hrách). Vnímat a přijímat základní hodnoty v mateřské škole uznávané.

 • U nás doma

Naše obec, město, domov, vlast. Zařízení domácnosti, místností v domě. Sídliště i rodinné domy. Podoba s geometrickými tvary staveb a domů. Vycházky do okolí s určením a bližším pozorováním místě bydliště. Uvědomění si kam patřím, kdo patří ke mně, jak si pomáháme. Význam rodiny pro psychickou pohodu každého jedince. Nezastupitelnost a charakteristické postavení jednotlivých členů rodiny.

 • Podzim je tu

Specifikum podzimního období, změny v přírodě a počasí (studený vítr, duha, mráz, mlha, mraky, slunce a měsíc, hvězdy, jasno a zataženo, déšť, kroupy, mrholí, sněží, jinovatka, aj.), den se zkracuje a je brzy tma, barvy podzimního období, odlet ptáků, sezónní činnosti a pranostiky, dary přírody na podzim (listí žloutne a opadává), tvoří se kalužiny, účinky silného větru a deště.

 • Na poli a na zahradě

Poznávat ovoce a zeleninu zrající v průběhu roku, pojmenování známých druhů ovoce a zeleniny a jejich vlastnosti: tvar, velikost, tvrdost, barva, rozlišovat je podle vzhledu, chuti a vůně, pojmy: pecka, jadérko, různé úpravy (saláty, křížaly, …) a uskladňování ovoce a zeleniny, hygiena a význam pro zdraví člověka – zdůvodňovat nutnost omýt ovoce a zeleninu před jídlem pitnou vodou. Postupně používat obecnější pojmy: „ovoce“ a „zelenina“.

 • Lesní království

Poznávat a postupně rozlišovat stromy listnaté (dub, javor, kaštan, jeřáb, bříza), jehličnaté (smrk, borovice, modřín), keře (šípek, hloh, ptačí zob). Poznat je a pojmenovat (2 listnaté a 1 jehličnatý). Plody některých stromů (jeřabiny, hloh, šípky, kaštany, žaludy, šišky, bukvice,). Části stromu: kořen, kmen, větve, větvičky, různé tvary listů, jehličí. Poznávat užitek lesa (zachycuje vodu, vytváří kyslík, úkryt pro zvěř, …). Pozorovat a poznávat proměny lesa v průběhu celého roku:

Podzim – listí žloutne, opadává, barvy lesa.

Zima – holé listnaté stromy, na smrku a borovici jehličí zůstává, …

Jarozelená se tráva, první jarní květiny, stromy mají pupeny, rašení stromů, nové listy.

Léto–v lese rostou jahody, borůvky, maliny, houby.

 • Týden duchů

Jedná se o téma zaměřené na svátek Dušiček a Halloweenu a na uvědomění si jeho významu. Pochopit význam tohoto svátku. Dokázat se soustředit na četbu. Spolupracovat při pracovních a výtvarných činnostech, vyrábět z přírodních materiálů. Vyjádřit své pocity. Učit děti vnímat život v jeho podstatě a uvědomovat si řád, jehož součástí je veškerá živá a neživá příroda, vše se mění, některé věci ztrácíme, jiné získáváme. Vést děti k úctě k těm, kteří již s námi nejsou, uvědomovat si význam předchozích generací pro náš současný život. Využít dušičkových oslav ke společné tvorbě v oblasti výtvarné i pracovní s upevňováním odpovídajících návyků a dovedností.

 • Co umí vítr a déšť

Vnímaní změn počasí, přímé pozorování, slovní vyjádření popisu aktuálního počasí. Vnímaní změn počasí v souvislosti s ročním obdobím. Jak vzniká vítr a déšť. Co je to mlha…

 • Svatý Martin

Seznámení dětí s lidovými tradicemi spojenými s příchodem zimy. Uvědomit si krásu lidových tradic a moudrost lidových pranostik. Poznat mravní sílu pověsti o svatém Martinovi. Seznámit se s charakteristickými znaky přírody (počasí). Rozvíjet tvořivost dětí. Vyjádřit své zážitky slovně a výtvarně. Seznámení s domácím zvířetem – koněm a jeho využitím pro lidi.

 • Moje tělo a zdraví

Tělovýchovné činnosti s poznáváním částí našeho těla, jejich vědomé používání (pravá a levá strana). Význam a funkce některých orgánů lidského těla, rozvoj všech pěti smyslů za pomocí smyslových her a cvičení.

 • Když kamarád stůně

Povídání o nemocech, jak se cítíme, když jsme nemocný. Seznámení se s bylinkami, které nám mohou při různých nemocech pomáhat, a dokonce je využili i při výrobě voňavých mýdel. Využití námětové hry, kdy se naše školka promění na „Nemocnici“ – lékař, sestřička, lékárník, pacient. Povídání o tom, co je pro naše tělo zdraví prospěšné.

SNĚHULÁČEK PANÁČEK

 • Mikulášská nadílka

Radostné prožívání předvánočního období v činnostech výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových, vyhledávání a předčítání literárních textů. Mikulášská nadílka v mateřské škole.

 • Vánoční zvyky

Přibližování dětem vánočních zvyků a tradic, příprava dárků pro své nejbližší a kamarády. Příprava nadílky v MŠ, společná výzdoba třídy, zdobení vánočního stromku tím, co děti samy vyrobí. Poslech i zpěv vánočních koled, přípravy na vánoční besídku.

 • Vánoční čas

Rozvoj fantazie za pomoci různých činností výtvarných, pracovních, pohybových a hudebně pohybových. Dokázat slovně vyjádřit fantazijní představy s vánočními kouzly. Probuzení snů dětí a vyhledávání možností pro jejich naplnění. Důležitost uchování si fantazie Vánoc, vánočních kouzel a překvapení. 

 • Na tři krále, o krok dále

Seznámení s příběhem, historií a tradicí Tří králů – formou vyprávění – pohádky. Seznámení s koledou My tři králové jdeme k vám. Volné besedování po vyslechnutí příběhu, jaké dary přinesly, proč, komu, jak se jmenovali králové, co asi popřáli Ježíškovi (jak se jmenuješ celým jménem ty), K+M+B – co to znamená, jakým písmenkem začíná tvoje jméno. Tříkrálový průvod po vesnice – zpěv koled s hudebním doprovodem na Orffovy nástroje. Tříkrálová sbírka.

 • Sněhuláček panáček

Seznámení se základními znaky zimy a s vlastnostmi sněhu (počasí, změny v přírodě, zimní radovánky, zimní oblečení – ochrana před mrazem, nebezpečí úrazu). Seznámit děti s oblastmi, které jsou celoročně pokryté sněhem a ledem – Grónsko, Antarktida. Rozvíjení souvislého vyjadřování metodou rozhovoru – otázky a odpovědi (téma – zima). Popis obrázků, různých situací, vyprávění vlastních zážitků. Naučit se respektovat mluvčího (nechat domluvit, neskákat do řeči). Dějová posloupnost.

 • Sáňkujeme, bobujeme, ze sněhu se radujeme

Seznámení se zimním počasí, zimních radovánkách a zimních sportech. Jak vypadá zima? Jaké je v zimě počasí? Jak se v zimě oblékáme? Jaké svátky v zimě slavíme? Co všechno v zimě můžeme dělat – zimní radovánky? Co dělají zvířátka v zimě? Jaká nám hrozí v zimě nebezpečí? (ledovka, padající sníh ze střech, nebezpečí rampouchů, dopravní situace, nebezpečí při zimních radovánkách – ochranné pomůcky) apod. Opakování toho, co jsme se naučili v zimních měsících. Jaké znáš zimní sporty? Umíš lyžovat, bruslit, hrát hokej?  Co si oblékneš/vezmeš, když půjdeš bobovat, lyžovat, sáňkovat apod.?

 • Hrajeme si s písničkou

Rozvoj všech dovedností související s hudební výchovou. Hudební, pohybové a taneční činnosti.  Jak se „zapisuje“ písnička. Co jsou hudební nástroje a jejich zvuk. Využití orfových nástrojů. Poslech vhodné klasické hudby při využití relaxačních technik nebo pohybové improvizace např. se šátky – „vyjádření hudby řečí těla“.

 • Ptáčci v zimě

Seznámení s ptáčky v zimě, poznat a pojmenovat některé ptáky (vrabec, sýkora, vrána, kos), život zvířat, typické znaky ptáků (základní vlastnosti), péče člověka o ně – pojmy: ptačí krmítko, lůj, ptačí zob – semena slunečnic, aj., přezimování ptáků, stopy ve sněhu.

 • Zvířata v zimě

Navazující činnosti vycházejí z ročního období zima. Děti se učí citlivosti a ohleduplnosti v mezilidských vztazích – vztah k přírodě, konkrétně se učí pomáhat zvířatům v zimě. Přiblížit dětem těžké podmínky pro přežití zvířat v zimě. Učit je vnímat přírodu jako součást našeho života a seznámit je, proč je třeba pečovat o zvířátka především v zimě.

 • Karnevaly, maškarády, mají děti všechny rády

Připomenutí tradic souvisejících s Masopustem (karnevalem). Příprava programu na karneval. Karnevalová veselice, výroba masek a pohoštění pro děti.

 • Ten dělá to a ten zase tohle

Zaměřujeme se na seznamování dětí s různými profesemi, vytváření pozitivního vztahu a podtržení významu jednotlivých profesí. Vedeme rozhovory o povolání svých rodičů. Jaké zaměstnání bychom si přáli do budoucna. Určování profesí podle charakteristických znaků

 • Z pohádky do pohádky

Uvědomit si dobro a zlo v pohádkách, dokázat rozlišit dobro a zlo v běžném životě. Probudit u dětí zájem o klasické české pohádky. Prostřednictvím pohádek učit děti zvládat a řešit problémy – mravní ponaučení. Vést děti k pozornému poslechu čteného příběhu. Pokusit se převyprávět pohádku pomocí obrázků (dějová posloupnost), rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností.

VOLÁME SLUNÍČKO

 • Kniha je studnice moudrosti

Vedení děti k dovednosti a soustředěnosti naslouchat předčítanému textu. Postupné prodlužování doby, kdy jsou děti schopné udržet pozornost, a to i při prohlížení ilustrací. Šetrné zacházení s knihou. Významní a oblíbení ilustrátoři. Film, divadlo, jako součásti literárního umění.

 • Vítáme jaro

Příprava oslav jara, samostatné činnosti související s přicházejícím jarem a jarními svátky.

 • Na rozkvetlé louce

Pojmenování prvních jarních květin. Přímé pozorování při pobytu venku. Využití této tématiky ve společenských hrách. Přímé činnosti s obrázky jarních květin – hry se slovy, vnímat psanou podobu slova – názvy květin, obkreslování obrázků.

 • Život v trávě

Poznávání a pojmenování některých volně rostoucích květin. Znát některé druhy hmyzu, které můžeme vidět na louce (např. včely, mravence, motýly, slunéčka sedmitečná…). Využití relaxační hudby se zvuky z přírody k rozvoji představivosti a k nácviku uvolnění celého těla.

 • Domácí a hospodářská zvířata

Pojmenování domácích a hospodářských zvířat. Znát jejich užitek. Vědět, jak se jmenují mláďátka, jaké vydávají zvuky, jak se dorozumívají. Popis obrázků, výběr ze širšího spektra. Které zvíře kam patří.

 • Velikonoce, svátky jara

Seznámit děti s lidovými říkadly a zvyky v souvislosti s příchodem velikonočních svátků. Rozvíjet praktické dovednosti dětí. Vysvětlení pojmů spojených s Velikonocemi

 • Malá Čarodějnice

Děti se seznamují s historií a tradicí svátku pálení čarodějnic, který probouzí jejich fantazii a tvořivost. Oslava tohoto svátku patří ke každoročním akcím naší MŠ, kterých se děti rády účastní.

 • U potoků, řek a rybníků

Seznamování s rozmanitostí přírody a všeho živého co s ní souvisí, o zvířatech, o vztahu člověka ke zvířatům. Seznámit děti s koloběhem vody v přírodě. Seznámení s pojmy potok, řeka, rybník a znát některá zvířátka.

 • Moje rodina

Rozšířená rodina a její struktura: nejbližší členové rodiny (matka, otec, děti – sourozenci, vztahy: prarodiče, teta, strýc, sestřenice,) místo dítěte v rodině, domácí práce dospělých, význam a účel jejich pracovních činností, práce ruční a strojová, chování a pomoc dětí v rodině.

 • Maminka má svátek

Radostné prožívání oslavy Dne matek. Povzbuzení úsilí dítěte při přípravě pásma pro maminky. Vyjadřování představ a poznatků, co pro náš život maminka znamená. Vědět, že babička je maminka naší maminky nebo tatínka. Chápat jednoduché rodinné vztahy a úlohy jednotlivých členů. Vnímat důležitost, sounáležitost a pospolitosti tohoto společenství a jeho nezastupitelnosti v životě jednotlivce

 • Cestujeme dopravními prostředky

Znát některé dopravní prostředky, jejich význam pro člověka, účel, místo pohybu. Vědět o existenci dopravních značek, o úloze semaforu. Uvědomovat si základní pravidla bezpečnosti účastníka v silničním provozu. Helma na kolo jako nutná výbava pro naši bezpečnost. Sedačka a zádržné pásy při cestě v autě.

 • Duhový týden

Procvičit znalost základních a odvozených barev. Naučit se barvy poznat a správně pojmenovat. Seznámit se s pojmem „DUHA“ – jaký má tvar, kdy vzniká, kolik má barev a jaké barvy to jsou. Jaké jsou barvy základní a jaké odvozené. Jak vznikají odvozené barvy – míchání základních barev. Teplé a studené barvy.

UŽ JDE LÉTO

 • Děti mají svátek

Utváření povědomí o existenci jiných ras a kultur. Vědět, že nezáleží na barvě pleti, ale na postojích a vlastnostech každého jedince. Vést děti ke kooperaci a vzájemné pomoci při plnění stanoveného úkolu. Umožnit dětem, aby mohly připravovat oslavy dle svých nápadů a přání a radostně prožít tento den

 • Zvířátka ze ZOO

Znát některé druhy exotických zvířat, poznávat rozdíly mezi domácími, volně žijícími zvířaty a zvířaty žijícími v ZOO. Vědět, že o zvířátka pečujeme. Rozdíl mezi životem zvířat v ZOO a volně žijícími v přírodě. Společné sledování vhodného dokumentárního pořadu k této tématice, následné rozhovory.

 • Týden dětských radostí

Rozvoj dětských fantazií za pomocí různých činností výtvarných, pracovních, pohybových i hudebně pohybových. Dokázat slovně vyjádřit fantazijní představy. Splnění dětských přání. Důležitost uchování si fantazie pro budoucí život. 

 • Hurá na prázdniny

Utváření povědomí o širším přírodním prostředí a jeho proměnách v souvislostech s činnostmi, které provádíme v letním období. Koupání a bezpečnost ve vodě, význam dovednosti plavání. Pobyt na slunci a ochrana před škodlivými vlivy. Pitný režim a jeho důležitost pro naše zdraví, význam pohybu jako součásti zdravého život